امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده (کل خانوارهای کشور) براساس دهک‌های هزینه‌ای در فروردین‌ماه سال‌جاری بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ۱۱۳/۳ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ۱۱۲/۸ در دهک دهم است (مرکز آمار ایران)

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج شاخص قیمت مصرف کننده «کل خانوارهای کشور» بر اساس دهک های هزینه ای در فروردین ماه ١٣٩٧ بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ۱۱۳.۳ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١٢.٨ در دهک دهم است.

کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٢ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٤ درصد در دهک ششم بوده است. همچنین بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به فروردین ١٣٩٧ (تورم سالانه)  ٨.٥ درصد برای دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد برای دهک دهم ثبت شده است.

نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در فروردین ماه ١٣٩٧ برابر ۱۱۸.۸ در دهک دهم و کمترین آن برابر ١١٦.٩ در دهک اول اتفاق افتاده است، در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه ٢.٦ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ١.٩ درصد در دهک اول است.

بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٧ (تورم سالانه) ١١.٦ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١٠.٣ درصد برای دهک اول است.

نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ۱۱۱.۶ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر ١٠٩.٨ در دهک اول است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر ١.١ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٧ درصد در دهک اول است.

همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٧ (تورم سالانه) ٧.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٦.٩ درصد برای دهک دهم  است.

جزئیات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار از اینجا قابل مشاهده است.

کد خبر: 98373 تاریخ: 97/02/10 منبع: مهر