امروز : پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

 


شماره 261


» بیشتر

نیروی کار کشور از نظر طول‌مدت اشتغال بسیار جوان بوده و بیش از ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از نیروی کار کشور معادل ۲/۶۹ درصد، طول مدت اشتغال‌شان کمتر از ۱۵ سال است (تسنیم)

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرد در صورت اشتغال رسمی در کشور می تواند (بدون در نظر گرفتن موارد استثنا ) پس از سی سال کار، بازنشسته شود. لذا بررسی وضعیت نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال، می تواند در برنامه ریزی های مربوط به منابع انسانی نقش اساسی ایفا نماید. به علاوه براین بررسی می تواند ساختار نسبی و جنسی اشتغال کشور را در ارتباط با طول مدت اشتغال در شغل اصلی شفاف نماید.

یافته‌های مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت نیروی کار از نظر مدت اشتغال نشان می دهد، در سال 96 از مجموع 23 میلیون و 400 هزار شاغل کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر 12 میلیون و 700هزار نفر از شاغلان کشور که 54.2 درصد جمعیت شاغل کشور را شامل می شد، کمتر از 10سال بود.

بیشتر بخوانید

همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 5 میلیون و 800 هزار نفر از شاغلان کشور (24.9 درصد) بین 10 تا 20سال، طول مدت اشتغال برای سه میلیون و 100 هزار نفر از جمعیت شاغل کشور (13.2درصد) بین 20 تا 30 سال و طول مدت اشتغال برای یک میلیون و 800 هزار نفر (7.7 درصد) بیش از 30 سال بوده است.

نتایج این مطالعه آماری نشان می دهد، نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان بوده و بیش از 16 میلیون و 200هزار نفر از نیروی کار کشور معادل 69.2 درصد، طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است.

بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود12.1 سال برآورد می شود که این شاخص برای زنان حدود 10 سال و 8 ماه و برای مردان نیز 12 سال و چهار ماه است.علاوه بر این، میانگین طول مدت اشتغال در سال 96 نسبت به سال 95 حدود یک ماه کاهش یافته است که این کاهش برای مردان نیز یک ماه اما برای زنان 2 ماه بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته به طور مطلق حدود 791 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور نسبت به سال 95 افزوده شده است که از این تعداد حدود 40 درصد مربوط به زنان است.بنابراین می توان گفت یکی از علل افزایش بیشتر میانگین طول مدت اشتغال در شغل اصلی در زنان نسبت به مردان، رشد بیش از 8 درصدی تعداد شاغلان زن در سال 96 نسبت به سال 95 باشد.

*میانگین طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی 18 سال

آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال 96 نشان می دهد که از 23 میلیون 400 هزار نفر شاغل در کشور، حدود 4 میلیون و 100 هزار نفر در بخش کشاورزی، 7.5 میلیون نفر در بخش صنعت، 11 میلیون و 800 هزار نفر در بخش خدمات و بیش از 5 هزار نفر در فعالیت های نامشخص مشغول به فعالیت می باشند.

از حدود 4.1 میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 1.5 میلیون نفر (37 درصد) کمتر از 10 سال، حدود 931 هزار نفر (22.7درصد) بین 10 تا 20 سال، حدود 688 هزار نفر (16.7 درصد) بین 20 تا 30 سال و حدود 970 هزار نفر (23.6 درصد) بیش از 30 سال است.

بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی، به ترتیب با 37 درصد مربوط به دهه اول اشغال و با 16.7 درصد مربوطه به دهه سوم اشتغال است. همچنین بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی، با حدود 2 میلیون نفر (49.9 درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال و میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود18.4 سال برآورد می شود.

*طول مدت اشتغال56 درصد شاغلان بخش صنعت کمتر از 10 سال

از حدود 7.5 میلیون نفر شاغل در بخش صنعت، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 4.2میلیون نفر (55.8 درصد) کمتر از 10 سال، حدود 2 میلیون نفر (26.7 درصد) بین 10 تا 20 سال، حدود 886 هزار نفر (11.8 درصد) بین 20 تا 30 سال و حدود 429 هزار نفر (5.7 درصد) بیش از 30سال می باشد.

بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می شود که نیروی کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش صنعت نیز بسیار جوان بوده به طوریکه بیش از 5.4 میلیون نفر معادل 71.9 درصد طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است.

*مدت اشتغال 74 درصد شاغلان بخش خدمات کمتر از 15 سال

در بخش خدمات نیز از حدود 11 میلیون و 800 هزار نفر شاغل، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 7 میلیون نفر معادل 59.1 درصد کمتر از 10 سال، حدود 2 میلیون و 900 هزار نفر (24.5 درصد) بین 10 تا 20 سال، حدود 1.5 ملیون نفر (12.9 درصد) بین 20 تا 30 و حدود 410 هزار نفر (3.5 درصد) بیش از 30 سال می باشد.

بر این اساس نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش از8.7 میلیون نفر معادل 74.2 درصد طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال بوده است.

کد خبر: 99267 تاریخ: 97/07/13 منبع: تسنیم