امروز : شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات نیز نسبت به ماه گذشته سال جاری ۰/۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹/۱ درصد افزایش داشته است (بانک مرکزی)

بر این اساس گروه‌های صنعت 2.3 درصد، هتل و رستوران یک درصد، آموزش 0.6 درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 0.6 درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی یک درصد نسبت به ماه گذشته افزایش و گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 0.1 درصد و حمل و نقل و انبارداری 0.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. همچنین اطلاعات و ارتباطات نسبت به ماه گذشته بدون تغییر بوده است.

شاخص کل در دی ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز معادل 10.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. که بر این اساس گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 12.2 درصد، صنعت 11.8 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.1 درصد، هتل و رستوران 12.7 درصد، اطلاعات و ارتباطات 2.4 درصد، آموزش 14 درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 9.2 درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 12.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است.

شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات نیز نسبت به ماه گذشته 0.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9.1 درصد افزایش داشته است.

کد خبر: 97880 تاریخ: 96/11/07 منبع: تسنیم